logotype

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 28 mars 2017

 

§ 1. Förklarades årsmötet öppnat av ordförande Peter Hertting, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Fastställde årsmötet röstlängd för årsmötet. Antecknades totalt 16 röstberättigade medlemmar.

§ 3. Kjell Landin valdes enhälligt att leda dagens årsmöte.

§ 4. Att föra dagens protokoll utsågs Åke E Gunnarsson.

§ 5. Att justera dagens protokoll valdes Tomas Olsson och Rolf Nilsson.

§ 6. Förklarades årsmötet behörigen utlyst.

§ 7. Dagordningen godkändes utan några enskilda yrkanden.

§ 8. Årsmötet förelades verksamhetsberättelse för 2016. Meddelades att medlemsantalet under det gångna verksamhetsåret sjunkit med runt 10 %, d v s med samma omfattning som under det före-gående verksamhetsåret, totalt sett en tråkig utveckling. Styrelsen har dock redan tagit itu med problemet och hoppas att kanske kunna öka medlemsantalet något.

Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9. Förelades årsmötet bokslut för verksamhetsåret 2016.

Bokslutet kommenterades utförligt av Gillets kassör, Johnny Asp. Han berättade bl a att årets blygsamma underskott, 661:70 kr, till stor del beror på minskad lokaluthyrning, något som i sin tur beror på reparationer och ombyggnader i uthyrningsdelen av Gamla Hamnkaptensbostadens undervåning. Betydelse har givetvis också minskade medlemsavgifter samtidigt som möjligheterna till anslag respektive bidrag funnits vara mycket begränsade.

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa balansräkningen, samt

att föra underskottet i ny räkning.

§ 10.  Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 förelades årsmötet och kommenterades i tillämpliga delar av revisor.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11. Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2016 ansvarsfrihet.

§ 12. Kunde noteras till protokollet att några motioner inte förelåg för behandling av årsmötet.

§ 13. Upptogs till behandling frågan om val av dels styrelse, dels övriga förtroendevalda, för verksamhetsåret 2017. Valberedningens ordförande föreslog årsmötet följande;

Val av ordförande: omval av Peter Hertting

Ledamöter två år: omval av Kjell Landin, nyval av Lennart Sjöholm

Suppleanter ett år: Yngve Andersson och Karl Gustaf Liljeberg

Revisorer ett år: ordinarie; Bengt Kjellberg och Torbjörn Johnsson, suppleant; Leif Johansson

Årsmötet beslutades enhälligt

att fastställa Valberedningens förslag, samt

att omvälja Valberedningen för verksamhetsåret 2017.

§ 14. Årsmötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften även för 2018 skall vara 250: -

§ 15. Vid årsmötet upptogs två frågor, väckta enskilda medlemmar. Dels frågan om ständigt medlemskap i Gillet, dels också frågan om utseende av hedersmedlem, vilken dock – meddelades det - redan kan utses av styrelsen.

Beslutades att överlämna första förslaget till styrelsen för beredning för att återkomma till årsmötet 2018 med yttrande/förslag i ärendet.

§ 16. Förelades årsmötet Verksamhetsplan för år 2017, varvid ställdes fråga om varför så få resor för närvarande arrangeras för medlemmarna till intressanta objekt. Meddelades att skälet hittills varit för dålig anslutning men att nya initiativ ska tas. Vidare meddelades samtidigt att årets inställda ”majgille” möjligen kommer att ersättas med en skärgårdstur med ”Polstjärnan” för medlemmarna i Gillet.

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa nämnda verksamhetsplan.

§ 17. Upptogs så till behandling förslag till budget för verksamhetsåret 2017. Kassören Johnny Asp hade en ganska positiv syn möjligheterna att öka inkomsterna, t ex genom ökad uthyrning av lokaler, genom fler medlemmar m.m.

Beslutade årsmötet enhälligt att fastställa förslaget till budget för 2017.

18. Då några fler frågor inte fanns på dagordningen tackade ordföranden för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:                          Justerat:                     Justerat:

 

Åke E Gunnarsson                     Kjell Landin               Tomas Olsson                Rolf Nilsson

sekreterare                                  Ordförande                 Justeringsman                Justeringsman

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB