logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 18292

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019 

  Protokoll fört vid årsmöte Värmlands Sjöfartsgille 2019-03-26.

§1     Ordf. Kjell Landin öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2     Parentation för under året avlidna medlemmar.

§3     Vid fastställande av röstlängd för mötet visade det sig att 15 betalande medlemmar var närvarande.

§4     Kjell Landin valdes av mötet att leda detsamma. Som sekr. för mötet valdes Karl Gustaf Liljeberg

§ 5    Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötesprotokollet. Mötet beslutade Sverker Lundgren och Lennart Sjöholm

§ 6    Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades av mötet med ett enhälligt ja.

§ 7    Mötet godkände dagordningen utan några yrkanden.

§ 8    Verksamhetsberättelsen för 2018, som fanns att tillgå vid mötet och i Spantrutan 2019–1, godkändes och beslutades att läggas till handlingarna.

§ 9    Beträffande Gillets ekonomiska ställning per 2018-12-31 meddelade Gillets kassör Jonny Asp, att ekonomin är god med ett plusresultat. Bl.a. ökade intäkterna pga. Spantrutans Jubileumsnummer Dalslands Kanal. Uthyrning av lokaler har också gett intäkter.             Medlemsantalet har dock sjunkit något. I övrigt hänvisar Asp till balansräkningen, som mötet enhälligt beslutade att godkänna.

§ 10  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret föredrogs av Bengt Kjellberg. Han hade några synpunkter men var nöjd med verksamheten och poängterade kassörens arbete samt föreslår mötet ansvarsfrihet.

§ 11  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret besvarades av mötet med ett enhälligt ja. 

§ 12  Val av styrelse för verksamhetsåret 2019

  • Ordförande Kjell Landin 1 år
  • Två ledamöter 2 år, Lennart Sjöholm och Tomas R Olsson
  • Två suppleanter 1 år, Lars-Ingvar Schützer och Sverker Lundgren
  • Två revisorer 1 år, Bengt Kjellberg och Peter Hertting

        Bengt Stjernlöf, Jonny Asp, Karl-Gustaf Liljeberg och Ingela Bergström har 1 år kvar.  

Beträffande ny Valberedning har styrelsen inte lyckats få fram någon ny sådan för nästa verksamhetsår. Ordföranden frågade då de närvarande om någon var intresserad, men ingen visade något intresse. Så även kommande verksamhetsår får styrelsen hantera uppgiften.  

§ 13     Mötet beslutade, efter förslag från styrelsen, om oförändrad årsavgift 250 kr för verksamhetsåret 2020.

§ 14     Ang. förslag till verksamhetsplan och budget för 2019, som medlemmarna tidigare kunnat ta del av, beslutade mötet att godkänna förslagen.

§ 15     Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 16     Ordf. Kjell Landin tackade för förtroendet att leda årsmötet och avslutade detsamma.

Mötet avslutades med sedvanligt kaffe.        

 

/ Kjell Landin /                                                                               / Karl Gustaf Liljeberg /

  ordf.                                                                                                         sekr.

/ Lennart Sjöholm /                                                                         / Sverker Lundgren /

   just.                                                                                                      just.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               

 

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB