logotype

Inför årsmötet 31 mars 2020

Förslag till dagordning för årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 31 mars 2020 kl. 18:00

 §1     Årsmötet öppnas

§2     Parentation för under året avlidna medlemmar

§3     Fastställande av röstlängd för årsmötet

§4     Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§5     Val av två justeringsmän som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet

§6     Frågan om årsmötets behöriga utlysande

§7     Frågan om godkännande av förslaget till dagordning

§8     Föredragning styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

§9     Föredragning av Gillets ekonomiska ställning 31 december 2019

§10 Föredragning av revisorernas berättelse

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Motioner från medlemmarna, Tilläggsmotioner, Ändringsmotioner som inkommit till styrelsen

senast 21 dagar före årsmötet, samt Styrelsens Propositioner

Val

§13 Ordförande för ett år, Vice ordförande för två år

Två ledamöter en för två år och en för ett år (som ersättare för Thomas Olsson), Kassör för två år

Suppleanter för ett år, Två revisorer för ett år

§14 Förslag från styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2020

§15 Medlemsavgift för 2021, Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

§16 Diskussion om hur Gillets verksamhet kan vitaliseras

§17 Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse för Värmlands Sjöfartsgille 2019

STYRELSEN

Styrelsen har sedan årsmötet den 26 mars 2019 utgjorts av

Kjell Landin, ordförande,

Karl-Gustav Liljeberg, vice ordförande,

Lennart Sjöholm, sekreterare,

Johnny Asp, kassör,

Bengt Stjernlöf, ledamot,

Ingela Bergström, ledamot,

Thomas R. Olsson, ledamot (Avgått under 2019, suppleanterna har ersatt Thomas som ledamot vid styrelsemöten)

Lars-Ingvar Schützer, suppleant,

Sverker Lundgren, suppleant

REVISORER

Revisorer har under året varit Bengt Kjellberg och Peter Hertting

VALBEREDNINGEN

Valberedning saknades under året.

MEDLEMMAR

Värmlands Sjöfartsgille hade vid årsskiftet 2019/2020 195 medlemmar, vilket är 10% lägre än förra året och utgör en oroande trend som alla medlemmar uppmanats att stävja genom rekrytering.

MÖTESVERKSAMHETEN

Årsmöte hölls den 26 mars. Det kan noteras att det då inte gick att få ihop en valberedning.
Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Ytterligare arbetsmöten har genomförts utan protokoll.

Den 16 februari besöktes Gillet av Sara Kjellgren och Sandra Lithman, som berättade om Båtbussarna i Karlstad, 23 deltagare.

Den 23 april höll Lennart Sjöholm ett fördrag om forskning om fartyg och sjöfolk.

Den 26 maj hölls en grillafton tillsammans med Polstjärnan och Flottans män, 23 deltagare.

Den 19 september hölls en skeppfest arrangerad av Flottans Män.

Den 24 september besöktes Gillet av mästerlotsen Jonas Alexandersson, som berättade om lotsning på Vänern, förr, nu och i framtiden, 30 deltagare.

Den 17 oktober hölls en oktoberfest av Flottans Män i god Bayersk stil.

Den 29 oktober besöktes Gillet av Sven Åke Andrén, som berättade om Rederi AB Dagny, 25 deltagare.

Den 26 november besöktes Gillet av Björn Johansson som berättade om bärgningen av restaurangpråmen Båten, 16 deltagare

Den 5 december Julagille tillsammans med Flottans Män, 28 deltagare

SPANTRUTAN

Gillets tidning Spantrutan har under året getts ut i fyra nummer. Redaktionskommittén har bestått av Per Lindén, Bengt Stjernlöf, Lennart Sjöholm, Peter Hertting och Lars-Ingvar Schützer.  Årgångar av Spantrutan inbundna i bokformat erbjuds till medlemmar och våra läsare att köpas. Styrelsen har under året på olika sätt blivit informerad av att redaktionskmmitten, som sedan 2013 har ansvarat för Spantrutans kvalité och produktion, att flera medlemmar önskas entledigas och att nytt blod, kraft och idéer måste tillföras redaktionskommittén under kommande år för att Spantrutan ska bestå.

KRIGSSEGLARDAGEN

Den årliga krigsseglardagen firades helt enligt tradition den 1 september i samband med högmässan i Karlstads domkyrka. Den arrangerades av Karlstads domkyrkoförsamling tillsammans med Sjöfarts Gillet och Flottans Män. Flottans män stod för en fanborg och Kenneth Haglund, Sjöfarts Gillet höll tal under kransnedläggningen vid monumentet. Stämningen var högtidlig och uppslutningen god också till följande kaffestund sponsrad av Sjöfarts Gillet.

MÅNDAGSTRÄFFAR/KAFFE

För ökad kommunikation och ömsesidig insikt har Gillet, Flottans män och Polstjärnan varje måndag under året haft gemensamt ”måndagskaffe” (11:00) vilket förutom skrönor resulterat i krafttag för gemensam trevnad genom bl.a. trädgårdsvård och iordningställande av möbler såväl utomhus som inomhus.

TRIVSELGRUPPEN

som är det formella samarbetsorgan för de tre föreningarna i Gamla Hamnkapstensbostaden, SjöfartsGillet, Flottans män och Polstjärnan. Gruppen ansvarar för koordinering av gemensamma aktiviteter, vård av gemensamma utrymmen samt en samstämmig kontakt med kommunen angående fastigheten och dess vård. Förutom informella möten har gruppen haft tre sammanträden under året, den 25 mars, 15 April och den 13 Maj

FASTIGHETEN

Kommunen har under sommarhalvåret varit behjälplig att utomhus röja av, utföra reparationer och gjort behövlig markplanering.  Tyvärr har kommunen senarelagt påpekad invändig renovering. Uthyrningsverksamhet har gått bra. Intäkterna har använts till bekostnad av möbler, material och städning av föreningarnas gemensamma utrymmen.

EKONOMI

Gillets ekonomi är starkare än på många år. Den ekonomiska ställning mer i detalj kommer att framgå av den resultat- och balansräkning, som läggs fram vid årsmötet.

ÖVRIGT

Årligen arrangeras ett varvsforum där alla medlemmar, både enskilda, föreningar och institutioner möts. Årets varvsforum arrangerades av Landskronas varvshistoriska förening i samarbete med Sjöhistoriska museet och Per Lindén representerade Värmlands Sjöfatsgille. Skoghalls Ådrans Båtföreningshamndag 14 juli i Skoghall, var väl representerad av Gillet.

Tre redaktionsmedlemmar gjorde studiebesök på en verkstad i Mariestad där det pågick ett bruksbåts bygge av Torsösnipan, besöket finns beskrivet i Spantrutan nr 4, 2019.

Karlstad i januari 2020

Styrelsen

 

                                               

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB