logotype
Felmeddelande:
  • JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med id: 38308

Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid årsmöte med Värmlands Sjöfartsgille den 22 oktober 2020  

§ 1      Det sedan den 31 mars 2020 på grund av Corona uppskjutna årsmötet öppnades av ordföranden Kjell Landin, som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2       Parentation hölls för under året avlidna medlemmar.

§ 3       Mötet fastställde röstlängd för årsmötet, elva röstberättigade medlemmar, varav en på länk. Deltagarförteckning bilägges.

§ 4        Mötet beslutade enhälligt att välja Kjell Landin som ordförande och Peter Hertting som sekreterare.

§ 5        Mötet beslutade att Sverker Lundgren och Per Lindén skulle vara justeringsmän och rösträknare.

§ 6        Mötet fann att årsmötet varit behörigen utlyst.

§ 7        Mötet godkände dagordningen som var införd i Spantrutan nr 1 för 2020 och som delades ut vid årsmötet.

§ 8        Verksamhetsberättelsen för 2019 var införd i Spantrutan nr 1 för 2020. Mötet fann att berättelsen väl reflekterade föreningens verksamhet under året. Berättelsen godkändes att läggas till handlingarna.

§ 9        Kassören Jonny Asp redovisade gillets ekonomiska ställning per den 31 december 2019 enligt bilagda resultat- och balansräkning. Mötet godkände räkningarna att läggas till handlingarna.

§ 10       Revisor Peter Hertting läste upp revisorernas revisionsberättelse för år 2019 och föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet året.

§ 11      Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 12       Mötet antog enhälligt redaktionskommitténs motion angående stadgeändring – ett tillägg till 6 § om styrelsens uppgifter att det är den som bär ansvar för att det finns en redaktionskommitté.

 § 13       Val till styrelse och av revisorer. Det understryks här att val för två år gäller 2020 och 2021 samt för ett år 2020. Eftersom gillet för närvarande saknar valberedning lämnade styrelsen följande förslag – Kjell Landin ordförande för ett år, Johnny Asp, Ingela Bergström och Lars Ingvar Schützer ledamöter för två år, Karl Gustaf Liljeberg ledamot för ett år, fyllnadsval, samt Sverker Lundgren och Ann Lundgren suppleanter för ett år. Bengt Kjellberg och Peter Hertting valdes som revisorer för ett år. Mötet beslutade i enlighet med förslaget. Detta innebär att styrelsen för 2020 utgörs av Kjell Landin, mandatperiod 2020, Lennart Sjöholm, mandatperiod 2019-2020, Karl Gustaf Liljeberg, mandatperiod 2020, samt Johnny Asp, Ingela Bergström och Lars Ingvar Schützer, mandatperioden 20220–2021, jämte tvåsuppleanter. En ordinarie ledamotplats står således vakant för val 2021 på två år.

§ 14        Mötet beslutade att inte anta någon verksamhetsplan för 2020 eftersom årets aktiviteter starkt begränsats av Corona och endast två månader återstår av året. Det konstateras dock att viss verksamhet bedrivits som utgivning av Spantrutan och firandet av krigsseglardagen. Ingela Bergström har skött trädgården mycket väl. Kassören tar fram en budget till nästa styrelsemöte.

§ 15        På styrelsens förslag beslutade mötet att bibehålla medlemsavgiften 250 kr även för 2021.

§ 16        Sjöfartsgillets framtid diskuterades. mötet beslutade att ett styrelsemöte ska hållas inom den närmaste tiden och att redaktionskommitténs då deltar.

§ 17        Årsmötet avslutades.

Peter Hertting

Sekreterare

Justeras

Kell Landin                                                     Sverker Lundgren

ordförande

                                                                          Per Lindén

                                                                 Justerat 2020-10-27

Gillets sponsorer:
Grens Bygg & Marin Stiftelsen Svenska Sjömanshus Region Värmland Café August Ahlmark Lines Vänerhamn KIWA Foto Karlstads Kommun Jotun Tärntank Rederi
Bloms Bogsertjänst Combi-Hörnan Tolurent Herrhagens Blommor Bror Andrén AB